MISSIE

 

Opdrachtsverklaring voor Monte Rosa

 

Monte Rosa begeleidt kinderen en jongeren (en hun familie) vanuit een fundamenteel respect voor de menselijke waardigheid, de persoonlijke privacy, de eigenheid en de rechten van elk individu. Elke mens wordt gezien als bron van eigen ideeën, normen en waarden. Klachten, wensen of vragen van betrokkenen worden ernstig genomen.

De begeleiding beseft dat een opname in een voorziening een ingrijpende maatregel is. Zij wil stil blijven staan bij de betekenis hiervan voor alle betrokkenen.
De begeleiding wil een ‘open en oplossingsgerichte hulpverlening’ zijn, gebaseerd op overleg en afspraken. Er wordt gestreefd naar eerlijke, begrijpbare en rechtstreekse communicatie en informatiedoorstroming. Kinderen, jongeren en hun ouders worden beschouwd als partners in de hulpverlening. De begeleiding wil waardering tonen voor wat goed loopt en dit stimuleren, de inzet van de betrokkenen erkennen en hen inspraak geven in het hulpverleningsproces.

De begeleiding gelooft in het recht van elk kind om deel te blijven uitmaken van zijn gezin en de vele systemen waarin het ingebed is. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om op een positieve manier te groeien binnen de vele relaties die ze kennen zowel binnen als buiten Monte Rosa.
Elk kind heeft recht op zijn ouders. Samen met het kind wordt gezocht hoe het zich zou kunnen verhouden ten opzichte van vader én moeder. Ouders krijgen de kans om een zo groot mogelijke opvoedingsverantwoordelijkheid op te nemen. De begeleiding is erop gericht om de draagkracht van het gezin te vergroten in functie van het optimaliseren van de contacten tussen kinderen en hun ouders.

Kinderen en jongeren worden gesteund om -vanuit een klimaat van veiligheid, structuur en zorg- zelfvertrouwen, zelfrespect en weerbaarheid op te bouwen. Aan kinderen wordt zorg op maat aangeboden, vertrekkende vanuit het individuele handelingsplan en gericht op het vergroten van de eigen competenties. De overgang tussen de verschillende hulpverleningsvormen binnen Monte Rosa, zal zo naadloos mogelijk gebeuren. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd en begeleid om, vanuit een zo groot mogelijk inzicht in de eigen situatie, hun leven in eigen handen te nemen, eigen keuzes te maken en hiervan zelf de consequenties te dragen, rekening houdend met de eigen context. Het streefdoel is: de kinderen en jongeren te helpen hun eigen plaats te verwerven in de maatschappij .

Waar de hulpverlening door Monte Rosa afgerond wordt, al dan niet afgesproken binnen het begeleidingstraject, zal de begeleiding ook daar zoeken naar een zo naadloos mogelijke overgang tussen de begeleiding binnen Monte Rosa en de begeleiding na Monte Rosa. Ook na de afronding van de begeleiding door Monte Rosa, blijven kinderen, jongeren en gezinnen welkom op Monte Rosa met of zonder een hulpverleningsvraag.

De begeleiding wordt gedragen vanuit een christelijke inspiratie, met respect voor andere levensbeschouwingen. Personeelsleden vinden de christelijke waarden belangrijk en beleven ze samen met de kinderen en jongeren. Begaan zijn met lief en leed van de ander, betrokken zijn op de ander, een geest creëren waar mensen zich goed en gesteund voelen, … zijn belangrijke pijlers van de werking. Alle betrokkenen krijgen telkens opnieuw kansen om te groeien, vanuit een positief geloof en vertrouwen in elke mens en rekening houdend met de grenzen die ze zelf aangeven.

Van personeelsleden wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van hun eigen mens-zijn en mens-beeld en dat zij hun eigen handelen in vraag kunnen stellen. Ze staan open voor nieuwe ontwikkelingen in de sector, voor nieuwe visies op of methodieken rond hulpverlening en voor de inbreng van andere relevante disciplines. Zij zijn bereid om hun functioneren waar nodig, bij te sturen en om zich permanent bij te scholen..
Zij moeten flexibel en op een kritisch-opbouwende manier willen samenwerken, met alle betrokkenen, in het belang van de kinderen en jongeren en binnen het kader geschapen door de plaatsende of gerechterlijke instanties, het ministerie en de Raad van Bestuur van Monte Rosa.

Monte Rosa wil een voorziening zijn die open staat voor de buitenwereld: de regio, de sector, verwante sectoren, de buurt, nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen en visies, verwachtingen vanuit het beleid, … Zij wil trachten om de noden en verwachtingen die van daaruit geformuleerd worden, waar nodig, wenselijk en haalbaar te integreren in de eigen werking. Zij wil zoeken naar de meerwaarde die samenwerking met anderen – over de grenzen van de eigen voorziening, organisatie en sector heen-kan hebben voor de eigen voorziening.
Zij wil leren van de ervaringen van anderen en actief op zoek gaan naar externe input die de hulpverlening kan ondersteunen en de organisatie kan helpen in het uitvoeren van haar opdracht.

Op deze manier vervult Monte Rosa een maatschappelijke opdracht: de zorg voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij opnemen.