OPNAMEBELEID

Redenen van opname

De reden van opname kan erg divers zijn. Meestal ligt de basis van de opnamevraag in een een problematische gezins-, opvoedings- of leefsituatie, waardoor een tijdelijke of langdurigere plaatsing zich opdringt.
Een plaatsing gebeurt in principe altijd via intersectorale toegangspoort Integrale Jeugdhulp, al dan niet doorverwezen via de Jeugdrechtbank die de hulpvraag eerst onderzocht hebben. Dit is in elk geval zo voor de module verblijf. In contextbegeleiding kunnen uitzonderlijk kinderen of jongeren rechtstreeks opgenomen worden, bv. om een contextbegeleiding op te starten voor een broer of zus van kinderen die via Monte Rosa begeleid worden.

Algemene criteria
· Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar (verlenging mogelijk onder voorwaarden)
. Verticale groepen: opnames van 3 tot 13 jaar.
. In de afdeling in Deurne tot maximum 10 jaar. Adolescentengroep: opnames vanaf 14 jaar
. Trainingscentrum voor Kamerbewoning (TCK) of Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW): opnames vanaf 17j
· Rekening houdend met huidige groep(samenstelling), maar ook met voldoende oog voor de noden van de aanvraag en de wens om hier zo flexibel mogelijk mee om te gaan.

Voorkeur voor kinderen uit de regio.

 

Concreter

· én die gasten die nood hebben aan middellange- of langdurige opvang, huiselijkheid, nestwarmte, structuur, … en die (op hun manier)in een groep kunnen functioneren.

· én die gasten met een andere hulpvraag, waarvoor wij onderzoeken of we hieraan kunnen beantwoorden (zelfs ons aanbod aanpassen) én die zich minimaal begeleidbaar opstellen. Bij de intake aftoetsen wat dat kan zijn zodat de wederzijdse verwachtingen kunnen waargemaakt worden.

Specifieke voorwaarden of mogelijkheden

· In gezinsverband kan de vraag gesteld worden om kinderen jonger dan 3j in de verticale groepen op te nemen. Hiervoor kan dan eventueel een uitzondering op de erkenning gevraagd worden.
· Alle (leef)groepen zijn gemengd. Kinderen en jongeren moeten dus in een gemengd systeem kunnen begeleid worden.
· Voorrang bij opnames voor kinderen uit hetzelfde gezin. Werken met gezinnen en siblings is een belangrijk aandachtspunt.
· Indien meisjes binnen de voorziening zwanger worden, zal getracht worden om hen zo lang mogelijk (met kind?) binnen Monte Rosa verder te begeleiden. Ook in het statuut BZW kunnen tienerouders (verder) begeleid worden.
· Voor het TCK moeten jongeren een minimum aan motivatie hebben om te werken aan en zich te laten begeleiden rond alle aspecten van hun zelfstandigheid. Aangezien de aanwezigheid van begeleiders in de groep zelf soms beperkt is, moeten jongeren in staat zijn om periodes zonder expliciete begeleiding in de groep door te brengen.

Criteria om kinderen of jongeren niet op te nemen

  • Problematisch gebruik van genotsmiddelen en/of verslavingsproblematiek
  • Uitgesproken psychiatrische problematiek.
  • Ernstige gedrags-of emotionele problematiek (bv.veiligheid niet kunnen garanderen , veel meer structuur of therapeutisch handelen nodig, wanneer advies MPI of behandeling is ,….).
  • Kinderen en jongeren met een uitgesproken handicap en waarvoor een speciale omkadering (begeleiding, hulpmiddelen,…) nodig is en die daardoor niet kunnen functioneren in de groep(structuur) of huidige infrastructuur.
  • Jongeren die geen dagbesteding hebben en absoluut niet gemotiveerd zijn om hier stappen te ondernemen.

Procedure

Alle opnamevragen moeten gesteld worden aan de integrale toegangspoort, via de consulent van de Jeugdrechtbank, via een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdhulp of een vertrouwenscentrum kindermishandeling) of via een hulpverlener uit de brede instap (bv CLB, CAW, …).

“Deze diensten kunnen contact opnemen met

Voor de verticale leefgroep De Vlieger: Veerle Wuyts.

Voor de verticale leefgroep Denoek: Barbara Walgrave (PS) en Freya Longin (TC)

Voor de verticale leefgroep Deniz: Elien Geerdens (PS) en Jonas De Veseleer (TC)

Voor de adolescentengroep Herent: Barbara Walgrave (PS) en Riet Vanluchene (TC)

Voor de TCK Slick 87 : Elien Geerdens (PS) en Roger Van Meeuwen (TC)