Visie op integrale kwaliteitszorg binnen de VZW Monte Rosa

KADER
Integrale kwaliteitszorg is de rode draad doorheen het managementsysteem van de VZW. Het managementsysteem staat ten dienste van de kwaliteit van zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de gebruiker, van de medewerkers en van de organisatie en dit binnen de maatschappelijke context. Het gaat hier om de gecoördineerde activiteiten om de organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot een kwaliteitsvolle werking en hulp- en dienstverlening.

DOELSTELLING
Monte Rosa streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de gebruikers, naar een kwaliteitsvolle werkplek voor de medewerkers en naar een kwaliteitsvol functionerende organisatie. Daarnaast wenst de VZW een correct en efficiënt antwoord te bieden op alle eisen die vanuit de verschillende overheden gesteld worden.

Deze verschillende doelstellingen staan naast elkaar én houden verband met elkaar. Vanuit het integraal denken is het dan ook belangrijk dat de noodzakelijke linken tussen de verschillende elementen steeds in het oog gehouden worden.

In dit zoeken en binnen deze aandachtspunten, moet onze kernopdracht “de zorg voor en begeleiding van de kinderen en jongeren die ons toevertrouwd worden en hun context’ centraal staan en het basiscriterium zijn waaraan het uitwerken van thema’s maximaal en zoveel mogelijk moet getoetst worden.
Binnen dit proces moet de stem van de gebruiker een expliciete plaats krijgen.

De concrete vertaling voor Monte Rosa vindt u hier